Vytauto Didžiojo g. 53a,

Jurbarkas

LT-74135

Tel. (8 447) 71 830

Faks. (8 447) 71 830

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

mokykla2018spalisss

*** *** ***
2020 liepos 13, pirmadienis 10:12:36

Pamokų laikas

  1 kl. 2–10 kl.
1. 8.00–8.35 8.00–8.45
2. 8.55–9.30 8.55–9.40
3.   9.50–10.25   9.50–10.35
4. 10.55–11.30 10.55–11.40
5. 12.00–12.35 12.00–12.45
6. 12.55–13.40
7. 13.50–14.35
8. 14.45–15.30
9. 15.40–16.25

Elektroninis paštas

El. paštas:

Slaptažodis:


Dabar svetainėje 8 svečiai (-ių) ir narių nėra

 Nacionalinis egzaminu centras

Vidaus tvarkos taisyklės

Narių vertinimas:  / 0
BlogiausiasGeriausias 

Išrašas iš dokumento VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS MOKINIAMS:

MOKINIO PAREIGOS

Mokinys privalo:

gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, laikytis progimnazijos taisyklių, demokratinių gyvenimo normų, tausoti progimnazijos ir visuomenės turtą; vykdyti progimnazijos administracijos, pedagogų reikalavimus, progimnazijos tarybos nutarimus;

gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą ir tradicijas;

būti nepakančiu amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams;

sudarius mokymo sutartį laikytis visų jos sąlygų ir vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti;

mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pristatyti progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistei reikalingus dokumentus;

nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties, laiku pateisinti praleistas pamokas;

pagarbiai bendrauti su bendruomenės nariais;

nusižengęs įvykį paaiškinti raštu;

laikytis OLWEUS patyčių prevencijos programos taisyklių:

 • mes nesityčiosime iš kitų;
 • mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
 • mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
 • jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems progimnazijoje arba namuose;
  • dalyvauti kultūrinėje, sportinėje, pažintinėje, socialinėje ir kt. veikloje;
 • drausmingai elgtis; laikytis higienos reikalavimų;

 • dėvėti uniformą, viršutinius drabužius kabinti rūbinėje;

 • laikytis žmogaus saugos taisyklių;

 • saugoti progimnazijos turtą: tausoti inventorių, kabinetus, vadovėlius, knygas; apie pastebėtus gedimus pranešti klasės vadovui arba dalyko mokytojui;
  nerūpestingai pasielgus su inventoriumi, vadovėliais, knygomis, piktavališkai juos sugadinus – atlyginti žalą;

 • mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš progimnazijos atsiskaityti su biblioteka;

 • transporto priemones statyti stovėjimo aikštelėje, nevažinėti progimnazijos teritorijoje;

 • pamokų metu:  

  • nevėluoti į pamokas be pateisinamos priežasties;  

  • po pirmojo skambučio įeiti į kabinetą, užimti suole savo (ar mokytojo nurodytą) vietą ir iki antrojo skambučio pasiruošti pamokai;

  • kiekvienai pamokai atsinešti reikalingas priemones;

  • norėdamas mokytojo paklausti ar jam ką nors pasakyti, pakelti ranką;

  • kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga;

  • laikytis saugumo taisyklių, vykdant praktinio darbo užduotis;

  • tausoti savo darbo vietą, atsakyti už švarą;

  • sutvarkyti savo darbo vietą ir, mokytojui paskelbus, kad pamoka baigta, tvarkinai išeiti iš klasės;

 • pertraukų metu:

  • būti koridoriuose, informaciniame centre, valgykloje, skaitykloje, lauke, kabinete (tik esant mokytojui);
  • elgtis drausmingai, netriukšmauti, savo elgesiu nesukelti sveikatai ir gyvybei pavojingų situacijų, klausyti budinčiųjų nurodymų, reaguoti į pastabas;
  • įeiti į mokytojų kambarį tik mokytojams leidus; valgykloje:
  • pietauti paskirtos pertraukos metu;
  • elgtis kultūringai: netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu, nesisavinti kitų maisto, nepalikti nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų;
 • pasibaigus pamokoms laukiant kitų užsiėmimų laikytis vidaus tvarkos taisyklių mokiniams.

MOKINIUI DRAUDŽIAMA VEIKLA

Mokiniui draudžiama:

 • išeiti išprogimnazijos teritorijos, nepasibaigus visoms dienos pamokoms, išskyrus atvejus, kai klasės vadovui yra pateiktas raštiškas tėvų sutikimas;

 • niokoti progimnazijos turtą;

 • įsinešti ginklų, peilių, dujų balionėlių, toksinių medžiagų, narkotikų ar kitų kenksmingų, sveikatai pavojingų daiktų;

  patalpose ir teritorijoje naudoti atvirą ugnį, petardas bei kenksmingas chemines medžiagas;

 • teritorijoje ir jos prieigose vartoti kvaišalus, gerti energetinius gėrimus, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus;

 • į progimnaziją vestis pašalinius asmenis;

 • įsinešti informaciją, kuri skatina ar propaguoja karą, terorizmą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją, patyčias ar kitą nusikalstamą veiką;

 • atsinešti brangius ir vertingus daiktus bei dideles pinigų sumas;

 • be leidimo imti mokytojo darbo priemones, dokumentus, savavališkai imti kabinetų raktus ir kitus jam nepriklausančius daiktus;

 • sudarinėti turtinius sandorius, jeigu tai nėra leista direktoriaus įsakymu;

 • naudoti fizinį ar psichologinį smurtą (prasivardžiuoti, tyčiotis, priekabiauti, įžeidinėti ir kt.);

 • įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis ar kitais veiksmais demonstruoti nepagarbą mokiniams, mokytojams, kitiems darbuotojams, žeminti jų garbę ir orumą;

 • progimnazijoje ir jos prieigose visuotinai nepriimtinai elgtis (šūkauti, švilpti, laidyti replikas, stumdytis, muštis, šiukšlinti, spjaudytis, vartoti nepadorius, necenzūrinius žodžius, gestus);

 • slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų veiklą ir pokalbius;

 • pertraukų metu bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti ar kitaip netinkamai elgtis;

 • pamokų metu:

  • triukšmauti koridoriuose;

  • eiti į kabinetus, kuriuose dirba kitos klasės;

 • kabinete, vykstant pamokai:

  • trukdyti mokytojui vesti pamoką (šūkauti, vaikščioti ir kt.);

  • naudotis mobiliu telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis;

  • pasakinėti, taisyti mokinių atsakymus be mokytojo leidimo, kliudyti atsakinėti;

  • kramtyti gumą, užkandžiauti, gerti gėrimus;

  • savavališkai išeiti iš kabineto.

  PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO TVARKA

Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:

 • raštišku tėvų (globėjų) pateisinimu dėl ligos, dėl kitų svarbių priežasčių;
 • tėvų (globėjų) prašymu, kai mokinys išvyksta su tėvais į kelionę (tėvai rašo prašymą mokyklos direktoriui);
 • direktoriaus įsakymu, kai mokinys išvyksta į ekskursijas, olimpiadas, konkursus, varžybas, kitus ugdymo renginius.

Mokiniai klasės vadovui pateikia pamokas pateisinantį dokumentą (praleistų pamokų pateisinimo lapas).

Mokiniui neatvykus į progimnaziją tėvai (globėjai) privalo informuoti klasės vadovą telefonu/SMS žinute/elektroniniu paštu/žinute elektroniniame dienyne.