Vytauto Didžiojo g. 53a,

Jurbarkas

LT-74135

Tel. (8 447) 71 830

Faks. (8 447) 71 830

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

mokykla2018spalisss

2021 liepos 26, pirmadienis 23:29:46

Pamokų laikas

  1 kl. 2–8 kl.
1. 8.00–8.35 8.00–8.45
2. 8.50–9.25 8.50–9.35
3.   9.40–10.15   9.40–10.25
4. 10.40–11.15 10.40–11.25
5. 11.40–12.15 11.40–12.25
6. 12.30–13.15
7. 13.20–14.05
8. 14.10–14.55
9. 15.00–15.45

Elektroninis paštas

El. paštas:

Slaptažodis:


Dabar svetainėje 22 svečiai (-ių) ir narių nėra

 Nacionalinis egzaminu centras

 Jurbarko švietimo centras

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

Vidaus tvarkos taisyklės

Išrašas iš dokumento VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS MOKINIAMS:

MOKINIO PAREIGOS

Mokinys privalo:

gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, laikytis progimnazijos taisyklių, demokratinių gyvenimo normų, tausoti progimnazijos ir visuomenės turtą; vykdyti progimnazijos administracijos, pedagogų reikalavimus, progimnazijos tarybos nutarimus;

gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą ir tradicijas;

būti nepakančiu amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams;

sudarius mokymo sutartį laikytis visų jos sąlygų ir vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti;

mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pristatyti progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistei reikalingus dokumentus;

nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties, laiku pateisinti praleistas pamokas;

pagarbiai bendrauti su bendruomenės nariais;

nusižengęs įvykį paaiškinti raštu;

laikytis OLWEUS patyčių prevencijos programos taisyklių:

 • mes nesityčiosime iš kitų;
 • mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
 • mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
 • jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems progimnazijoje arba namuose;
  • dalyvauti kultūrinėje, sportinėje, pažintinėje, socialinėje ir kt. veikloje;
 • drausmingai elgtis; laikytis higienos reikalavimų;

 • dėvėti uniformą, viršutinius drabužius kabinti rūbinėje;

 • laikytis žmogaus saugos taisyklių;

 • saugoti progimnazijos turtą: tausoti inventorių, kabinetus, vadovėlius, knygas; apie pastebėtus gedimus pranešti klasės vadovui arba dalyko mokytojui;
  nerūpestingai pasielgus su inventoriumi, vadovėliais, knygomis, piktavališkai juos sugadinus – atlyginti žalą;

 • mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš progimnazijos atsiskaityti su biblioteka;

 • transporto priemones statyti stovėjimo aikštelėje, nevažinėti progimnazijos teritorijoje;

 • pamokų metu:  

  • nevėluoti į pamokas be pateisinamos priežasties;  

  • po pirmojo skambučio įeiti į kabinetą, užimti suole savo (ar mokytojo nurodytą) vietą ir iki antrojo skambučio pasiruošti pamokai;

  • kiekvienai pamokai atsinešti reikalingas priemones;

  • norėdamas mokytojo paklausti ar jam ką nors pasakyti, pakelti ranką;

  • kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga;

  • laikytis saugumo taisyklių, vykdant praktinio darbo užduotis;

  • tausoti savo darbo vietą, atsakyti už švarą;

  • sutvarkyti savo darbo vietą ir, mokytojui paskelbus, kad pamoka baigta, tvarkinai išeiti iš klasės;

 • pertraukų metu:

  • būti koridoriuose, informaciniame centre, valgykloje, skaitykloje, lauke, kabinete (tik esant mokytojui);
  • elgtis drausmingai, netriukšmauti, savo elgesiu nesukelti sveikatai ir gyvybei pavojingų situacijų, klausyti budinčiųjų nurodymų, reaguoti į pastabas;
  • įeiti į mokytojų kambarį tik mokytojams leidus; valgykloje:
  • pietauti paskirtos pertraukos metu;
  • elgtis kultūringai: netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu, nesisavinti kitų maisto, nepalikti nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų;
 • pasibaigus pamokoms laukiant kitų užsiėmimų laikytis vidaus tvarkos taisyklių mokiniams.

MOKINIUI DRAUDŽIAMA VEIKLA

Mokiniui draudžiama:

 • išeiti išprogimnazijos teritorijos, nepasibaigus visoms dienos pamokoms, išskyrus atvejus, kai klasės vadovui yra pateiktas raštiškas tėvų sutikimas;

 • niokoti progimnazijos turtą;

 • įsinešti ginklų, peilių, dujų balionėlių, toksinių medžiagų, narkotikų ar kitų kenksmingų, sveikatai pavojingų daiktų;

  patalpose ir teritorijoje naudoti atvirą ugnį, petardas bei kenksmingas chemines medžiagas;

 • teritorijoje ir jos prieigose vartoti kvaišalus, gerti energetinius gėrimus, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus;

 • į progimnaziją vestis pašalinius asmenis;

 • įsinešti informaciją, kuri skatina ar propaguoja karą, terorizmą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją, patyčias ar kitą nusikalstamą veiką;

 • atsinešti brangius ir vertingus daiktus bei dideles pinigų sumas;

 • be leidimo imti mokytojo darbo priemones, dokumentus, savavališkai imti kabinetų raktus ir kitus jam nepriklausančius daiktus;

 • sudarinėti turtinius sandorius, jeigu tai nėra leista direktoriaus įsakymu;

 • naudoti fizinį ar psichologinį smurtą (prasivardžiuoti, tyčiotis, priekabiauti, įžeidinėti ir kt.);

 • įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis ar kitais veiksmais demonstruoti nepagarbą mokiniams, mokytojams, kitiems darbuotojams, žeminti jų garbę ir orumą;

 • progimnazijoje ir jos prieigose visuotinai nepriimtinai elgtis (šūkauti, švilpti, laidyti replikas, stumdytis, muštis, šiukšlinti, spjaudytis, vartoti nepadorius, necenzūrinius žodžius, gestus);

 • slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų veiklą ir pokalbius;

 • pertraukų metu bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti ar kitaip netinkamai elgtis;

 • pamokų metu:

  • triukšmauti koridoriuose;

  • eiti į kabinetus, kuriuose dirba kitos klasės;

 • kabinete, vykstant pamokai:

  • trukdyti mokytojui vesti pamoką (šūkauti, vaikščioti ir kt.);

  • naudotis mobiliu telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis;

  • pasakinėti, taisyti mokinių atsakymus be mokytojo leidimo, kliudyti atsakinėti;

  • kramtyti gumą, užkandžiauti, gerti gėrimus;

  • savavališkai išeiti iš kabineto.

  PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO TVARKA

Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:

 • raštišku tėvų (globėjų) pateisinimu dėl ligos, dėl kitų svarbių priežasčių;
 • tėvų (globėjų) prašymu, kai mokinys išvyksta su tėvais į kelionę (tėvai rašo prašymą mokyklos direktoriui);
 • direktoriaus įsakymu, kai mokinys išvyksta į ekskursijas, olimpiadas, konkursus, varžybas, kitus ugdymo renginius.

Mokiniai klasės vadovui pateikia pamokas pateisinantį dokumentą (praleistų pamokų pateisinimo lapas).

Mokiniui neatvykus į progimnaziją tėvai (globėjai) privalo informuoti klasės vadovą telefonu/SMS žinute/elektroniniu paštu/žinute elektroniniame dienyne.